Back to news

The new exhibition hall of the State Museum of Urban Sculpture Saint-Petersburg

21.03.2012 - 22.04.2012

Exhibition «The dog of dogs»

Exhibitors include:

Yuri Alexandrov, Igor Andrjukhin, Anatoly Belkin, David Borovsky, Borodkin, Sergey, Ilya Gaponov, Daniel Victor, Demichev Anastasia Dreiden Sergey Dudin Irina Esipovich Alya, John Ilyin, Yelena Kazarina, Kaminker Daniel, Dmitri Kaminker, Kartashevskii Constantine, Leonid Colibaba , Oleg Kotelnikov, Krushelnitsky Basil Krushelnitsky Fedor, Lubnin Gabriel Makarov, Stas, Vladimir Markov, Alexei Mitin, Tatiana Nikolayenko, Pozin Catherine Sevbo Eugene, Semich Alexei Sivakov Victor, Simun Constantine, Galina Sobolev, Ivan Sotnikov, Spivak Marina, Steer Ludmila Tobreluts Olga Fedorova Marina Florenskaya Catherine Florenskaya Olga Florensky, Alexander, Andrew Khlobystin, Hyurskyulahti Sami.Tak at the exhibition presents works by Viktor Danilov, Valery Traugot, Yuri Sobolev, Enver (Enver Baykeeva).